Naše služby

Právo obchodních společností, korporátní právo

 • zakládání všech typů společností a družstev
 • příprava a revize společenský smluv a stanov podle zákona o obchodních korporacích
 • příprava a konání valných hromad
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • likvidace společností
 • fúze, akvizice a změny právní formy

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • soutěžní právo (nekalá soutěž a vymáhání způsobené újmy)
 • ochrana hospodářské soutěže a koncernové právo
 • veřejné zakázky a výběrová řízení
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • pomoc při optimalizaci vnitřní struktury řízení a správy obchodních společností, sepis smlouvy o výkonu funkce, řešení působnosti představenstva a dozorčí rady
 • pravidelný monitoring dlužníků v insolvenčním rejstříku (podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o insolvenci, lhůta pro přihlášku)

Občanské právo

 • příprava a revize veškerých smluvních typů
 • ochrana osobnosti
 • dědické právo
 • autorské právo a průmyslové vlastnictví

Rodinné právo

 • rozvod a majetkové vypořádání mezi manželi
 • smluvní úprava společného jmění manželů
 • úprava styku mezi rodiči a dětmi
 • spory o výživné

Právní vztahy k nemovitostem

 • příprava smluv o převodu nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o výstavbě)
 • smlouvy o zřízení zástavního práva a věcného břemene
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem

Náhrada škody

 • škoda způsobená v soukromoprávních vztazích
 • škoda způsobená trestným činem, přestupkem nebo správním deliktem
 • škoda na zdraví způsobená lékařem nebo zdravotnickým zařízením
 • škoda způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • jednání s pojišťovnou a zastupování poškozeného v řízení před soudy a správními orgány

Insolvenční právo

 • příprava insolvenčního návrhu a zastupování dlužníka či věřitele v celém insolvenčním řízení
 • sepis přihlášky věřitele do insolvenčního řízení
 • sepis návrhu na povolení oddlužení
 • příprava návrhu na povolení reorganizace a zpracování reorganizačního plánu
 • zastupování dlužníků a věřitelů v incidenčních sporech
 • zastupování v konkursním a vyrovnávacím řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání
 • ochrana majetku postiženého insolvencí

Trestní právo

 • obhajoba v průběhu celého trestního řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • příprava trestního oznámení a zastupování poškozených v trestním řízení včetně vymáhání náhrady škody

Pracovní právo

 • příprava a revize pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • ukončování pracovního poměru
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech

Ochrana spotřebitele

 • reklamace
 • odstoupení od smlouvy
 • vymáhání nároků spotřebitelů
 • revize smluv

Správní právo

 • stavební právo
 • právo sociálního zabezpečení
 • správní trestání
 • zastupování v řízení před správními úřady a ve správním soudnictví

Zastupování v soudních a jiných řízeních

 • zastupování před všemi soudními instancemi v České republice
 • zastupování před Ústavním soudem ČR
 • mimosoudní řešení sporů (mediace, arbitráž)
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • výkon soudních rozhodnutí a exekuce

Cenné papíry

 • příprava emise cenných papírů (akcií, kmenových listů apod.)
 • právní služby v oblasti směnečného a šekového práva a dalších druhů cenných papírů
 • protestace směnky, sepis směnečného platebního rozkazu a zastupování v řízení

Advokátní úschova

 • úschova finanční částky
 • zprostředkování platby prostřednictvím úschovy
 • úschova cenných papírů
 • úschova listin

Mediace

 • provádění mediace zapsaným mediátorem
 • zastupování v mediaci

Pomoc obětem trestných činů

Advokátky JUDr. Kateřina Pojman Lukešová a Mgr. Hana Burianová byly zapsány do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Poskytují právní pomoc bezplatně obětem vymezeným v § 5 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., a to všem obětem trestných činů vymezených v § 2 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 45/2013 Sb. a v rozsahu první porady s klientem nepřesahující jednu hodinu.

Odměna

Naše kancelář nabízí a umožňuje různé formy spolupráce v závislosti na konkrétním klientovi, jeho představách a požadavcích. Spolupráci lze realizovat dlouhodobě či pro řešení jednorázových úkolů. Dle vybrané formy spolupráce je sjednána i odpovídající forma odměňování advokáta:

 • paušální (pravidelná měsíční platba)
 • vyhlášková (sazba za úkon právní služby dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarif)
 • smluvní (hodinová sazba nebo sazba za úkon právní služby)

Konkrétní podoby projednáváme s klientem před započetím právní pomoci a dle potřeby ji upravíme v závislosti na druhu a náročnosti poskytnuté služby.

Zpravidla je s klientem sjednána odměna smluvní (tj. její výši určí dohoda mezi advokátem a klientem) nebo v případě, že ke sjednání odměny nedojde, vychází odměna z Vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v aktuálním znění.