GDPR - ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým v tomto případě je Advokát, se zavazuje, že bude osobní údaje klienta získané na základě smlouvy o poskytnutí právní pomoci, zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správcem osobních údajů je advokát uvedený shora, kterému byla poskytnuta plná moc.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klienta je tato smlouva o poskytování právních služeb a udělená plná moc k právnímu zastoupení, dále splnění povinností dle této smlouvy a zákona.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb podle této smlouvy uzavřené s klientem a plnění zákonných daňových povinností, povinností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a dle dalších právních předpisů.

Zpracovávají se tyto kategorie osobních údajů: adresa a identifikační údaje jako je jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, dále bankovní spojení a osobní údaje související s vedením konkrétního řízení a konkrétní záležitosti, ve které je poskytována právní pomoc.

Příjemcem osobních údajů jsou orgány veřejné moci (jako správní úřady a soudy), rozhodčí soudy a rozhodci, a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta a potřeb vyplývajících z konkrétní věci, ve které je poskytována právní pomoc.

Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Klient bere na vědomí, že má práva souvisejících s ochranou jeho osobních údajů, a to

Právo na přístup k osobním údajům – spočívající v právu klienta získat od Advokáta (správce) informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má právo na opravu nepřesných osobních údajů, a to na základě vlastní žádosti a bez zbytečného odkladu. Klient má právo požadovat doplnění údajů.

Právo na výmaz osobních údajů – spočívá v právu klienta požadovat smazání osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány advokátem (správcem), a to na základě žádosti klienta za splnění dalších podmínek.

Právo na omezení zpracování osobních údajů klientakdy klient je oprávněn podat námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta (správce), nebo třetí strany anebo kdy tato nezbytnost vyplývá ze splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přenositelnost údajů, kdy je klient oprávněn získat osobní údaje poskytnuté a zpracované advokátem (správcem)ve formátu, který je čitelný a běžný (např. flash disk, papírová podoba) k tou, aby je předal jinému zpracovateli.

Klient není oprávněn odvolávat souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť zpracování probíhá na základě smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Práva klient uplatňuje vůči advokátu (správci) osobně v sídle kanceláře advokáta nebo písemně či elektronicky na emailovou adresu markova@akpardubice.cz. Se stížností se může klient obrátit na advokáta (správce)ú nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a úplné znění Nařízení GDPR je k dispozici na internetových stránkách.