Mediace

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci a změně některých zákonů, který upravuje mediaci mj. v obchodních, občanských, rodinných, pracovněprávních sporech speciálně vyškolenými mediátory. Česká advokátní komora proškolila ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou a s bruselským lektorem – advokátem mediátory pro vnitrostátní i mezinárodní mediace. Takto vyškolený mediátor je součástí našeho týmu.

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci školeného profesionála, který je v řízení nezávislou osobu – mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat, oběma naslouchá, pracuje s jejich emocemi a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné. Mediátor neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení, pokud to strany nechtějí. Složitou situaci stran dobře sleduje a nastalé problémy pojmenovává a předkládá je jako témata ke společnému projednání.  Mediátor podporuje strany tak, aby jimi odsouhlasená řešení byla reálná, měřitelná a uskutečnitelná a aby zohledňovala možnosti a potřeby všech zúčastněných. Výsledná dohoda může být písemná a lze ji schválit soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul (soudní poplatek soudu se platí pouze ve výši 500,-Kč a v případě již zahájeného soudního řízení se vrací 80% soudního poplatku). Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Každá mediace je přizpůsobena potřebám a tempu samotných stran. Před jejím započetím strany na informativní schůzce sepisují s mediátorem smlouvu o provedení mediace, ve které si domluví vzájemná pravidla a další podmínky vedení mediace včetně odměny mediátora, kterou se standardně zavazují hradit rovným dílem. Jedno mediační jednání obvykle probíhá v délce 2 až 3 hodin. Princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí. Vzájemně sjednaná povinnost mlčenlivosti pak zajišťuje, že strany nezneužijí informace, které při mediačních sezeních získaly.

Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci. Je to proces, který se soustředí na budoucnost.

Hlavní výhodou mediace oproti standardnímu soudnímu řešení je rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Úspěšná mediace ústí v uzavření mediační dohody, která představuje konsenzus obou stran. A z toho plyne spokojenost obou stran, kteří jsou vítězi, nikoliv poraženými.

Kdy má mediace šanci na úspěch?

 • Obě strany souhlasí s účastí na mediaci.
 • Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutně musí být jedna strana vítězem a druhá poraženým.
 • Strany, které jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu (rodiny, sousedé, kolegové práci, majitelé firem a pod).
 • Obě strany mají jistý pocit zodpovědnosti za konflikt mezi nimi.
 • Spor a jeho možné řešení dává prostor pro hledání dohod, které vyhovují oběma stranám. To znamená, že existuje více než jedno či dvě možnosti řešení.
 • Strany jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací.

Oproti soudnímu řízení přináší mediace několik nesporných výhod, protože stranám umožňuje:

 • dobrovolnou účast stran
 • mít soukromí a záruku uchování důvěrných informací
 • mít kontrolu nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem
 • pochopit druhou stranu a sami být pochopeni ve vnímání a prožívání dané situace
 • ujasnit si potřeby, očekávání a zájmy svoje i druhé strany
  snížit napětí a zlepšit vzájemné vztahy a navzdory dočasným sporům si uchovat a zkvalitnit prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • vyhnout se soudnímu sporu a snížit tak časové i finanční investice
 • jednat v neformálním a bezpečném prostředí
 • výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování